Du är huvudpersonen i ditt liv!

Rätten till personlig assistans är en unik och fantastisk insats som vi i Sverige ska stolta över. Men för att få den att fungera i praktiken krävs att den omsätts i handling på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser det som vårt uppdrag att du ska få bästa möjliga utväxlingen av din personliga assistans. Den ska utformas utifrån dina förutsättningar med dig i fokus.

Det betyder att det är dina önskemål, intressen och förutsättningar som styr. Du och din familj vet bäst vad ni behöver och vill ha. Vi finns till hands för att se till att din assistans utformas efter det. Vi arbetar lokalt och finns därför nära dig. Hos oss blir du sedd och aldrig bara en i mängden – allt för att skapa trygghet och öppenhet i vår relation. Självklart får du full insyn i din assistansekonomi och styr över hur omkostnadspengen används.

Personlig assistans till barn och ungdomar ska ha ett familjeperspektiv. Vet du vad det betyder i praktiken? Låt oss få berätta!
Christina Sjölander | Arbetsledare på Apona
Vi växer tillsammans

Livet blir aldrig riktigt som man har tänkt sig. Vi kan inte styra över vad som drabbar oss och vilka förutsättningar som vi ställs inför. Men vi kan bestämma vad vi väljer att göra med det.

Det är i dag vår övertygelse att tillsammans med andra kan alla växa med uppgiften. Därför har vi processat fram den värdegrund som vi på Apona arbetar med och utifrån. För oss ger ordens innebörd en vägledning i var och ens individuella utmaning, den som får oss att växa.

Aponas värdegrund

Engagemang är att reflektera över vad vi gör och hur vi arbetar, för att göra det ännu lite bättre i morgon. Vi skapar kvalitet genom dialog, återkoppling och kreativt samarbete. Hos oss tar alla eget ansvar för sin viktiga del i helheten.

Omtanke är att vara närvarande och att ha fokus på uppdraget. Vi visar omsorg om och lyhördhet gentemot varandra. Hos oss är visad respekt för alla människors olikheter och lika värde en grundförutsättning.

Trygghet är en förutsättning för att vi ska kunna växa och utmana oss själva. Vi skapar trygghet genom tydlighet, lyhördhet, öppenhet och kontinuitet. Hos oss tar vi vara på och delar med oss av allas olika kompetenser.

PERSONLIG ASSISTANS – EN LAGSTADGAD RÄTTIGHET

Rätten till personlig assistans har inneburit stora förbättringar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättning.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.

Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Assistans för personliga behov
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Individen kan välja hur insatsen ska utföras
Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Över tjugo timmar kan ge assistansersättning
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.

(Texten är hämtad från Socialstyrelsens webb)

Vad betyder det här i praktiken? Kontakta oss så förtydligar vi!